Posted Thursday June 14, 2018 by gpidam83

2018 წელს ორგანიზაცია გახდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული: ადრეული ინტერვენციის და სკოლამდელი ინკლუზიური განათლების ქვეპროგრამების მიმწოდებელი. 

სკოლამდელი ინკლუზიური განათლების ქვეპროგრამა;

 

ქვეპროგრამა განკუთვნილია თელავის ბაგა-ბაღების აღსაზრდელებისთვის,  რომლებსაც სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში ჩართულობისათვის სჭირდებათ დახმარება – აღენიშნებათ ჩამოთვლილთაგან თუნდაც ერთი ნიშანი: აგრესიული ქცევა, თვითდამაზიანებელი ქცევა, უჭირთ ურთიერთობა სხვა ბავშვებთან, ნაკლებ ინტერესს იჩენენ თამაშისადმი, უჭირთ დასწავლა, აქვთ მეტყველების პრობლემები, ხშირად არიან უჩვეულოდ მოწყენილები, უჭირთ წესების დამორჩილება.

 

ქვეპროგრამის მიზანი: ადრეული ასაკის ბავშვების პოტენციალის სრულად გამოვლენის ხელშეწყობა. ბავშვების სასკოლო მზაობის გაზრდა.

ქვეპროგრამის ამოცანებია:

  • სპეციალური საჭიროების მქონე აღსაზრდელის იდენტიფიცირება საბავშვო ბაღის მიერ(რომლებსაც სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში ჩართულობისთვის აქვთ დახმარების საჭიროება) და გადმომისამართება თელავის ბავშვთა ადრეული განვითარების ცენტრში; (სსიდა)
  • სსიდა-ს მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ, გამოვლენილი ბავშვის სიღრმისეული შეფასება და დასკვნა-რეკომენდაციის შემუშავება; საჭირო შემთხვევაში გადამისამართება შესაბამის სერვისში;
  • საჭირო შემთხვევაში, მულტიდისციპლინური გუნდის, ბაღის გუნდთან, მშობელთან თანამშრომლობით, ბავშვის განვითარების ინდივიდუალური გეგმის (გიგ) შემუშავება;
  • ბაღის აღმზრდელ- პედაგოგის კონსულტაცია; გიგ-ის განხორციელებაში დახმარება;
  • მშობლის კონსულტაცია /ჩართულობის ხელშეწყობა;
  • გადაფასება /ხელახალი მიზნების დასახვა ან პროგრამიდან გასვლა:
  • მონიტორინგი 3 თვეში ერთხელ;
  • ბაღის გუნდთან ერთად, ბაღიდან სკოლაში ან სხვა პროგრამაში ტრანზაქციის გეგმის შემუშავება;

 

 

 

ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა

 

ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა  განკუთვნილია, თელავის და თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებისთვის, რომლებსაც/ ვისაც აქვთ/ს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი ან რომლებსაც/ ვისაც სკრინინგის(ასაკისა განვითარების ეტაპების კითხვარით -ASQ-3; ASQ-SE) შედეგად ბავშვის სოციალურ-ემოციური, მოტორული, შემეცნებითი, კომუნიკაციური და თვითმოვლითი უნარების შეფასების საფუძველზე, გამოუვლინდათ    განვითარების შეფერხება 1  და მეტ სფეროში. პროგრამა ხორციელდება თელავის ბაგა-ბაღების სააგენტოსთან თანამშრომლობით.  განვითარების სკრინინგზე პასუხისმგებელია სააგენტო.

ქვეპროგრამის მიზანი: 3-6  წლამდე ასაკის, განვითარების შეფერხების ან ამ მხივ რისკის მქონე და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  ბავშვების დროული გამოვლენა და ჩართვა ბავშვზე ზრუნვის სერვისებში.

ქვეპროგრამის ამოცანები:

  • ბაგა-ბაღების მიერ გამოვლენილი ბავშვების სიღრმისეული შეფასება დასკვნა/რეკომენდაციის შემუშავება, საჭირო შემთხვევაში გადამისამართება ადრეული განვითარების პროგრამაში (ცენტრალური, ადგილობრივი);
  • ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებიდან გამომდინარე, სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე, თვის განმავლობაში სპეციალისტის 4 ვიზიტი; (გამონაკლისია აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვი, რომელიც მიიღებს მომსახურებას სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის შემდეგაც)

 

მომსახურება   შესაძლებელია  მიეწოდოს სახლში, მიმწოდებელთან ან სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში.

მომსახურებას უზრუნველყოფს მულტიდისციპლინური გუნდი: ადრეული განვითარების სპეციალისტის, მეტყველების თერაპევტის, ფსიქოლოგის, ოკუპაციური თერაპევტის, სპეციალური პედაგოგის, მშობლის მონაწილეობით; ბავშვთან მუშაობა ხორცილდება განვითარების ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით;  (გიგ)ქვეპროგრამის ფარგლებში სპეციალისტები კონსულტაციებს უწევენ მშობელს, ბავშვის ოჯახის წევრებს, ბაგა-ბაღის აღმზრდელ-პედაგოგებს.

 

შენიშვნა: 0-3 წლამდე ასაკის ბავშვებთან დაკავშირებით ორგანიზაცია პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებთან თანამშრომლობს, ბენეფიციარების დროული გამოვლენის და სახელმწიფო პორგრამაში ჩართვის მიზნით.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვეწვიეთ ჩვენი ორგანიზაციის ბავშვთა ადრეული განვითარების ცენტრებში:

თელავი, ჩოლოყაშვილის ჩიხი N3

სოფ. ნაფარეული, საბავშვო ბაღი

 

დაგვირეკეთ:

593 33 42 24

595 53 16 84

მოგვწერეთ:

info@gpida.ge