თამარ თუშიშვილი

 • ფსიქოლოგი, ინკლუზიური განათლებისა და ადრეული განვითარების სპეციალისტი

განათლება:

 • 1991-1996 წწ. _ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელწიფო უნივერსიტეტი: პედაგოგიკა-
  ფსიქოლოგიის სპეციალობა;
 •  2004წ. _ მოსკოვის საქალაქო პედაგოგიური უნივერსიტეტი: კორექციულ-პედაგოგიური მუშაობა
  მეტყველების დარღვევის მქონე სკოლამდელი ასაკის ბავშვებთან.

სამუშაო გამოცდილება:

 •  2013 წ.-დან დღემდე _ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია „ – სოციალური
  რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა; ბავშვთა ადრეული განვითარების
  ქვეპროგრამა – ფსიქოლოგი;
 •  2009 წ.-დან დღმდე _ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო: ინკლუზიური
  განათლების კახეთის მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი.

ტრენინგები:

 •  2010 წ. _ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებული– „ინკლუზიური
  განათლების სემინარების ციკლი“;
 •  2010 წ. _ „პირველი ნაბიჯი საქართველო“, „გადავარაჩინოთ ბავშვები საქართველოში“ -„შეზღუდული
  შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან და მათ ოჯახებთან მუშაოაბა“;
 •  2011 წ. _ საქართველოს ბავშვები -„რთულ ქცევაზე მუშაობა სკოლასა და ოჯახში “;
 •  2012 წ. _ ნეიროგანვითარების ცენტრი – AEPS ტესტის სასწავლო კურსი;
 • 2016 წ. _ GCRT-ის ტრენინგ კურსი -„კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია“;
 •  2018წ . _ საქართველოს პორტიჯის ასოციაცია -„სკოლამდელი ინკლუზიური განათლება“.

ენები:

 •  ქართული;
 •  რუსული.