მარიამ ფურცელაძე

 • მეტყველების თერაპევტი

განათლება:

 •  2002-2007 წწ. _ ილიას სახელმწიფოუნივერსიტეტი-სპეციალობა – დაწყებითი განათლება,
  მაგისტრი;

სამუშაო გამოცდილება:

 •  2015 წ.-დან დღემდე _ „ საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია
  ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა; ბავშვთა ადრეული
  განვითარების ქვეპროგრამა – მეტყველების თერაპევტი;
 •  2006 წ.-დან დღემდე _ ქ.გურჯაანის მ. კიკილაშვილის სახელობის N4 ბაგა-ბაღი- მეტყველების
  თერაპევტი;

ტრენინგები:

 •  2018 წ. _ MAC GEORGIA -,,ქცევის მართვა“; ტრენინგში შემავალი მოდულები: ქცევის დარღვევები
  და მისი მართვის სტრატეგიები: ძალადობა, ჩაგვრა, კლასის მართვა, ნივთიერებებზე
  დამოკიდებულება;
 •  2015 წ. _ პროექტი- ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო და სოციალურ
  სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება“- ტრენინგი სოციალური მუშაკებისთვის
  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე;
 •  2011წ. _ სატრენინგო პროგრამა -ინკლუზიური განათლება: განვითარების დარღვევები,
  სწავლების სტრატეგიები, ქცევის დარღვევები, ფსიქო-ემოციური დარღვევები, შეზღუდული
  შესაძლებლობის მქონე ბავშვი, ოჯახი, განათლების ინდივიდუალური გეგმა;
 •  2010 წ. _ საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრალური
  ინსტიტუტი ტრენინგი ინკლუზიურ განათლებაში;
 •  2008 წ. _ საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრალური
  ინსტიტუტი -ტრენინგ-კურსი – ლოგოპედიაში;
 •  2007 წ. _ ლოგოპედის მასწავლებელთა კურსი.

ენები:

 •  ქართული;
 •  რუსული;
 •  ინგლისური.