ნინო პაატაშვილი

 • ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე
 • Phone: (+995) 577 317 377
 • Email: ninopaatashvili@gmail.com

განათლება:

 • 1978-1984 წწ. _ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი – პედიატრიის ფაკულტეტი, ექიმი-
  პედიატრის კვალიფიკაცია;
 • 2005-2006 წწ. _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და
  პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ევროკომისიის TEMPUS/TACIS პროგრამის მიერ დაფინანსებული
  სოციალური მუშაობის სერთიფიცირების 60 კრედიტიანი კურსი _ სოციალური მუშაკის კვალიფიკაცია.

სამუშაო გამოცდილება:

 •  2009 წ.-დან დღემდე _ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ინკლუზიური
  განათლების თელავის რეგიონული კოორდინატორი, მულტიდიციპლინური გუნდის წევრი, ინკლუზიური
  განათლების ექსპერტი;
 •  1990-2008 წწ. _ შ.პ.ს თელავის ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი – ექიმი პედიატრი;
 • 1996-1998წწ. _ თელავის რაიონის ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მართვის საკოორდინაციო ცენტრი –
  დირექტორის მოადგილე სამკურნალო დარგში;
 •  1998 -2001 წწ. _ ჯანდაცვის კახეთის სამხარეო ფონდი _ პროგრამების მართვის განყოფილების წამყვანი
  სპეციალისტი;
 • 2000 წ.-დან დღემდე _ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების
  დაცვის ასოციაცია“ /საქართველოს საზოგადოებრივ ორგანიზაციათა ეთიკის კოდექსის ვერცხლის ხუთი
  პრინციპის კავალერი ორგანიზაცია- 2007 წელი/ _ გამგეობის თავმჯდომარე;
 •  2006 – 2007წწ. _ საერთაშორისო ორგანიზაცია Merlin (ჯანდაცვის გრძელვადიანი ხელშეწყობა) – პროექტი:
  „სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია, აუცილებელი აღჭურვილობით უზრუნველყოფა და
  ჯანდაცვის განვითარების ხელშეწყობა კახეთის რეგიონში“- სათემო მობილიზატორი, ტრენერი;
 •  2004-2005 წწ. _ World Vision International _ პროექტი: „ვსწავლობთ ცხოვრებას“ – სოციალური მუშაკი;
 •  2010 წ. _ ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია EEvery Child-ის საქართველოს ფილიალი.
  ევროკავშირის ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის ხელშეწყობის პროექტი _პროექტის კოორდინატორი;
 •  2011 წ. _ ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია EEvery Child-ის საქართველოს ფილიალი. პროექტი
  “მცდელობა უკეთესი მომავლისთვის” – პროექტის კოორდინატორი;
  კვლევებში მონაწილეობა:
 •  2007 წ. _ TAG- Technical Assistance in Georgia, პანკისის მოსახლეობის დედათა და ბავშვთა პრევენციული
  კვლევის პროგრამა ;
 •  1999 წ. – UNICEF//დაავადებათა კონტროლის ცენტრი _ დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის
  მრავალინდიკატორული კვლევა;
  „სსიდას“ მიერ განხორციელებული პროექტების მართვა:
 •  2018 წ. _ ადვოკატირების კამპანიის შედეგად, თელავის მერიის მიერ დაფინასებული ქვეპროგრამების :
  ადრეული ინტერვენცია და სკოლამდელი ინკლუზიური განათლება – ინიციატორი, ავტორი და
  კოორდინატორი;
 • 2014-2015 წწ. _ თელავის, გურჯაანის, ყვარლის სკოლამდელი ასაკის 900-მდე ბავშვის განვითარების
  სკრინინგი (World Vision კახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით ) – პროექტის
  დირექტორი;
 •  2014-2015 წწ. _ თელავის, მარნეულის, ახალციხე/ახალქალაქის მცხოვრები, სმენისა და მხედველობის
  პრობლემების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო საჭიროებათა კვლევა (I პროექტი) პროექტის დირექტორი;
  განვითარების ხელშეწყობა (II პროექტი ) პროექტის კოორდინატორი. (პარტნიორული პროექტები – კავშირი
  „ბავშვი, ოჯახი საზოგადოებასთან“ ერთად USAID -ის ფინანსური მხარდაჭერით);
 •  2016 წ. – „მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შინ ზრუნვის პროგრამის
  განვითარება“ არბაიტერ სამარიტერ ბუნდის ფინანსური მხარდაჭერით;
 •  2016-2018 წწ. _ სოციალური საწარმო „ცისარტყელას“ დაარსება/განვითარება (ადრეული განვითარების
  მომსახურება ნაფარეულის ზონის შვიდი სოფლის 0-7 წ-მდე ასაკის ბავშვებისთვის); სტრატეგიული
  კვლევების და განვითარების ცენტრის დაფინანსებით; პრეოქტის ავტორი, დირექტორი;
  აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) _„საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო
  საზოგადოების განვითარება საქართველოში“ (G-PAC) პროგრამის, მოქალაქეთა ადვოკატირების გრანტების
  ფარგლებში განხორციელებული ორი პროექტი:
  1. 2012-2013 წწ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“ „ბავშვთა დაცვა
  უპირველესი საზრუნავია“ – პროექტის დირექტორი;
  2. 2013 -2014წწ; „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“ „მოქალაქეთა ინტერესების
  დაცვა კახეთის სამ მუნიციპალიტეტში“ – პროექტის დირექტორი
 •  2004-2005 წწ. _ პარტნიორული პროექტი „პირველი ნაბიჯი საქართველოსთან“ -„თანაბარი
  შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის”-
  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შინ მოვლის მომსახურების განვითარება -პროექტის
  კოორდინტორი. (Save The Children);
 •  2005-2006 წწ. _ პროექტი „გამჭვირვალობა სკოლებში მომავალი თაობებისათვის“(European Union) – პროექტის
  დირექტორი;
 • 2006-2007 წწ. _ პროექტი „საქართველოს საზოგადოებრიობა ეხმიანება – მოვარგოთ მსოფლიო ბავშვებს“
  (European Union) პროექტის დირექტორი;
 •  2008 წ. _ „ყველა ბავშვს სრულფასოვანი და ღირსეული ცხოვრება“თელავის რაიონში მცხოვრები
  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების და მათი ოჯახების კვლევა ინტეგრირებული მოდელის
  მიხედვით; შშმ ბავშვთა მშობელთა კავშირის დაარსება (Save The Children) _ პროექტის დირექტორი;
 •  2001-2005 წწ. _ სათემო მობილიზაციის ინიციატივის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული არაერთი
  ინდივიდუალური, პარტნიორული და კოალიციური პროექტის ავტორი და კოორდინატორი კახეთის
  რეგიონში (Mercy Corps Int, ფონდი „ჰორიზონტი“, ფონდი „ევრაზია“)

ტრენინგები:

 •  2009 წ. _ „კრიზისულ სიტუაციებში მყოფ ოჯახებთან მუშაობის მეთოდები“;
 •  2010 წ. _ „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან და მათ ოჯახებთან მუშაობა”;
 •  2011 წ. _ „ტრენერთა ტრენინგის საფუძვლები“;
 •  2011 წ. _ „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და მათი ოჯახების შინ მომსახურების
  საფუძვლები”;
 •  2013 წ. _ „სკოლამდელი ასაკის ბავშვის განვითარების სკრინინგული შეფასება”-
 • 2013 წ. _ AEPS ტესტების სასწავლო კურსი; (კურიკულუმზე დაფუძნებული შეფასებისა და განვითარების
  პროგრამული სისტემა);
 •  2014 წ. _ „რთული ქცევის მართვა”;
 •  2016 წ. _ სასერტიფიკატო კურსი – ,,სკოლამდელი ინკლუზიური განათლება“;
 •  2016 წ. _ „აუტიზმის სპექტრის დარღვევების ადრეული იდენტიფიკაციის საკითხები“;
 •  2009-2017 წწ. _ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებული ტრენინგები ინკლუზიურ
  განათლებაში
 •  2012-2013-2014 წწ. _ პოლონეთის განათლების განვითარების ცენტრის და საქართველოს მასწავლებელთა
  პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროექტი – ინკლუზიური განათლების ტრენინგები: ,,ისინი
  ჩვენს შორის არიან-1,2,3” (ტრენინგების საერთო ხანგრძლივობა 218 საათი);

კონფერენციები:

 •  30 th EACD Conference, Together We are Stronger – May 28-31, 2018 Tbilisi, Georgia
 •  Interdisciplinary contexts of early intervention and early support of a child’s development (Early Childhood
  Intervention Program development and challenges in Georgia)- The speaker International conference
  September – 21-23, Warsaw, Poland.
 •  The 1st International Conference “Preschool education in Georgia- reality and perspectives” – September 24, 2013, Tbilisi

პუბლიკაციები:

(სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში ჩემი მონაწილეობით გამოცემულია: გაზეთები, ბუკლეტები, პლაკატები,
საინფორმაციო ბიულეტენები, სატელევიზიო ტელესიუჟეტები და ვიდეო კლიპები).
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და „საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციის“ მიერ
განხორცილებული პროექტების ფარგლებში :

 •  2006 წ. _ „გამჭვირვალობა სკოლებში, მომავალი თაობებისათვის“ – რეკომენდაციები, თანაავტორი
 •  2007 წ. _ „საქართველოს საზოგადოებრიობა ეხმიანება – მოვარგოთ მსოფლიო ბავშვებს“ – რეკომენდაციები,
  თანაავტორი;
 •  2007 წ. _ ბავშვის უფლებათა კონვენციის გალექსილი ვერსია – რედაქტორი;
 •  2006 წ. _ „კანონი უზენაესია“ _ მოსწავლეთა ესეები;
 •  2007 წ. _ „ბავშვის უფლებები ბავშვის თვალით, მოვუსმინოთ ბავშვებს“;
 •  2005-2007 წწ. _ გაზეთი „სიტყვა საქმიანი“ _ წერილები ბავშვთა უფლებებზე;
 •  2006-2007 წწ. _ საგანმანათლებლო მასალები ექიმებისთვის, პაციენტებისთვის, საზოგადოებისთვის.

ენები:

 •  ქართული;
 •  რუსული;
 •  ინგლისური.